Podmienky používania internetového obchodu smartlights.pl

Okrem iného určuje pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv prostredníctvom Obchodu a obsahuje najdôležitejšie informácie o Predávajúcom, Obchode a právach Spotrebiteľa.

Ustanovenia týkajúce sa privilegovaného obchodníka majú
uplatniteľné na zmluvy uzavreté od 1. januára 2021.

Pracovné dni - dni od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov.
Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka.
Účet - bezplatná funkcia obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená osobitnými predpismi, v rámci ktorej si kupujúci môže otvoriť individuálny účet v obchode.
Kupujúci - akákoľvek osoba nakupujúca v obchode.
Prioritný kupujúci - Spotrebiteľské alebo obchodné privilégium.
Privilegovaný obchodník - fyzická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu, ktorá priamo súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre neho profesionálny charakter (definícia platná pre zmluvy uzatvorené od 1. januára 2021).
Zberné miesto - bod sa nachádza na adrese Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo
Predpisy - tieto pravidlá.
Obchod - smartlights.pl internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na adrese https://smartlights.pl.
Predajca - MACIEJ MAJCHRZAK, podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom Allocacoc Polska Maciej Majchrzak Check It Group, zapísaný v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti vedenom ministrom hospodárstva, NIP 7792026058, REGON č. 361836227, os. Pod Lipami 104/22, 61-640 Poznań.

 1. Poštová adresa: Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo
 2. E-mailová adresa:
 3. Telefón: 695683797
 4. Adresa na vrátenie tovaru (v prípade odstúpenia od zmluvy): Allocacoc Polska, Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo, Poľsko
 5. Adresa na odoslanie reklamovaného tovaru: Allocacoc Polska, Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo, Poľsko
 1. Pre správne fungovanie obchodu potrebujete:
  • zariadenie s prístupom na internet
  • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a súbory cookie.
 2. Na zadanie objednávky v obchode je okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 potrebné aktívne e-mailové konto.
 1. Ceny tovaru uvedené v obchode sú celkové ceny tovaru.
 2. Predávajúci upozorňuje, že celková cena objednávky sa skladá z ceny tovaru uvedenej v obchode a prípadných nákladov na dodanie tovaru.
 3. Vybraný tovar, ktorý chcete zakúpiť, musíte pridať do nákupného košíka v obchode.
 4. Kupujúci si potom vyberie z ponuky v obchode: spôsob dodania tovaru a spôsob platby za objednávku, ako aj údaje potrebné na dokončenie zadanej objednávky.
 5. Objednávka je podaná, keď kupujúci potvrdí jej obsah a akceptuje zmluvné podmienky.
 6. Podanie objednávky je rovnaké ako uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Predávajúci poskytne privilegovanému kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči najneskôr pri dodaní tovaru.
 8. Kupujúci sa môže v obchode zaregistrovať, t. j. vytvoriť si v ňom účet, alebo nakupovať bez registrácie tak, že pri každej prípadnej objednávke uvedie svoje údaje.
 1. Zadanú objednávku je možné uhradiť podľa výberu kupujúceho:
  1. jednoduchým prevodom na bankový účet predávajúceho;
  2. pomocou platobnej karty:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. prostredníctvom platobnej platformy:
   • PayPal
   • PayU
  4. dobierka, t. j. platba v hotovosti pri dodaní tovaru kupujúcemu;
  5. kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
 2. Ak je zvolená platba prostredníctvom platobnej platformy PayU, poskytovateľom online platobných služieb je spoločnosť PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
 3. Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu vopred, objednávka musí byť uhradená do 7 pracovných dní od zadania objednávky.
 4. Predávajúci informuje, že v prípade niektorých spôsobov platby je vzhľadom na ich špecifickosť platba objednávky týmto spôsobom možná len bezprostredne po odoslaní objednávky.
 5. Nákupom v obchode kupujúci súhlasí s používaním elektronických faktúr predávajúcim. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať.
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád.
 2. Čas realizácie je uvedený v obchode.
 3. Ak sa kupujúci rozhodol zaplatiť za objednávku vopred, predávajúci bude pokračovať v realizácii objednávky po jej zaplatení.
 4. Ak kupujúci v rámci jednej objednávky zakúpil tovar s rôznymi lehotami dodania, objednávka bude vybavená v lehote platnej pre tovar s najdlhšou lehotou dodania.
 5. štáty, na ktorých území sa dodávka uskutočňuje:
  • Poľsko
  • Krajiny Európskej únie
 6. Tovar zakúpený v obchode sa dodáva v závislosti od toho, aký spôsob dodania si kupujúci zvolil:
  • Kuriérskou službou
  • Do balíkomatov InPost
 7. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne na zbernom mieste počas jeho otváracích hodín.
 8. Ak sa kupujúci rozhodne prevziať tovar osobne, tovar bude pripravený na prevzatie v uvedený deň ukončenia objednávky, alebo ak predávajúci uviedol dátum odoslania tovaru, v tento deň.
 1. prostredníctvom Obchodu, podľa § 8 Obchodných podmienok, do 14 dní bez udania dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od dátumu:
  1. v ktorom prioritný kupujúci prevzal tovar alebo v ktorom tovar prevzala tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú určil prioritný kupujúci;
  2. v ktorom prioritný kupujúci prevzal poslednú položku alebo v ktorom tretia strana, iná ako dopravca a určená prioritným kupujúcim, prevzala poslednú položku v prípade zmluvy zahŕňajúcej prevod vlastníctva viacerých položiek, ktoré sa dodávajú samostatne;
  3. uzavretie zmluvy - v prípade zmluvy o dodaní digitálneho obsahu.
 3. Aby mohol zvýhodnený kupujúci uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho s použitím údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo informáciou zaslanou e-mailom).
 4. Privilegovaný kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na konci obchodných podmienok, ale nie je to povinné.
 5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak privilegovaný kupujúci zašle informácie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 6. V prípade odstúpenia od uzavretej zmluvy vráti predávajúci prednostnému kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že si prednostný kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol predávajúci informovaný o rozhodnutí prednostného kupujúceho uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Predávajúci vráti platbu s použitím rovnakého platobného prostriedku, aký použil prioritný kupujúci v pôvodnej transakcii, pokiaľ prioritný kupujúci nesúhlasí s iným spôsobom, pričom v takom prípade prioritnému kupujúcemu nevzniknú v súvislosti s vrátením platby žiadne náklady.
 8. Predávajúci môže zadržať úhradu, kým nedostane tovar alebo kým mu nebude predložený dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.
 9. Predávajúci žiada o vrátenie tovaru na uvedenú adresu: Błonie bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy prioritný kupujúci informoval predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je zachovaná, ak Prioritný kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 10. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša privilegovaný kupujúci.
 11. Privilegovaný kupujúci zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku použitia tovaru iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 12. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné zaslať späť obvyklým spôsobom poštou, prioritný kupujúci bude musieť znášať aj priame náklady na vrátenie tovaru. O predpokladanej výške týchto nákladov bude Predávajúci informovať prednostného kupujúceho v popise tovaru v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.
 13. V prípade, že je potrebné vrátiť peniaze za transakciu, ktorú Kupujúci uskutočnil privilegovanou platobnou kartou, Predávajúci vráti peniaze na bankový účet priradený k tejto platobnej karte.
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku uvedené v § 7 Obchodných podmienok sa na zmluvu nevzťahuje:
  1. pri ktorých je predmetom plnenia nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácií privilegovaného kupujúceho alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  2. ak je predmetom plnenia predmet, ktorý podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;
  3. ak je predmetom služby predmet dodaný v uzavretom obale, ktorý nemožno po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
  4. pri ktorých predmet plnenia tvoria veci, ktoré sú svojou povahou po dodaní neoddeliteľné od iných vecí;
  5. ak sú predmetom služby zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí;
  6. na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  7. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  8. v prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom prednostného kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako predávajúci informoval prednostného kupujúceho o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
 1. V prípade vady tovaru má spotrebiteľ možnosť uplatniť si nárok na vadný tovar na základe záruky alebo ručenia upraveného v Občianskom zákonníku za predpokladu, že záruka bola poskytnutá.
 2. Pri uplatnení záruky môže spotrebiteľ za podmienok a v lehotách stanovených v Občianskom zákonníku:
  1. podať vyhlásenie o znížení ceny,
  2. v prípade podstatnej vady oznámiť odstúpenie od zmluvy,
  3. požadovať výmenu tovaru za bezchybný tovar,
  4. požadovať odstránenie závady.
 3. Predávajúci žiada, aby sa reklamácie na základe záruky podávali na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.
 4. Ak sa ukáže, že na posúdenie reklamácie je potrebné doručiť chybný tovar predávajúcemu, spotrebiteľ je povinný doručiť tovar na náklady predávajúceho na adresu Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo
 5. Ak je na tovar dodatočne poskytnutá záruka, informácie o záruke a jej podmienkach sú k dispozícii v popise výrobku v obchode.
 6. Sťažnosti týkajúce sa prevádzky obchodu je potrebné zasielať na e-mailovú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.
 7. Predávajúci vybaví sťažnosť do 14 dní.MIMOSÚDNE POSTUPY PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY

 8. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok, ktorý spotrebiteľ očakáva, môže spotrebiteľ okrem iného využiť:
  1. sprostredkovanie, ktoré vykonáva miestne príslušný vojvodský inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému sa podáva žiadosť o sprostredkovanie. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. s pomocou príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému treba predložiť žiadosť o posúdenie veci pred rozhodcovským súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezplatnú pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
  4. Online platforma ODR je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov - nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo Všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
 2. Účelom spracovania údajov kupujúceho poskytnutých kupujúcim v súvislosti s nákupom v obchode zo strany predávajúceho je spracovanie objednávok. Základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je:
  • kúpnej zmluvy alebo úkony vykonané na žiadosť kupujúceho s cieľom uzavrieť zmluvu (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO),
  • zákonné účtovné povinnosti predávajúceho (článok 6 ods. 1 písm. c)) a
  • oprávnený záujem predajcu spracúvať údaje na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).
 3. Poskytnutie údajov kupujúcim je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy. Neposkytnutie údajov znemožní uzatvorenie kúpnej zmluvy v obchode.
 4. Údaje kupujúceho poskytnuté v súvislosti s nákupom v obchode budú spracované do:
 1. kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim prestane platiť;
 2. predávajúci už nemá zákonnú povinnosť spracúvať údaje kupujúceho;
 3. zaniká možnosť uplatnenia nárokov zo strany kupujúceho alebo predávajúceho súvisiacich s kúpnou zmluvou uzatvorenou v obchode;
 4. námietka kupujúceho proti spracovaniu jeho osobných údajov je prijatá - v prípade, že základom spracovania údajov bol oprávnený záujem predávajúceho

- v závislosti od toho, čo sa v jednotlivých prípadoch uplatňuje a čo sa stane najneskôr.

 1. Kupujúci je oprávnený požadovať:
  1. prístup k ich osobným údajom,
  2. ich nápravu,
  3. vymazania,
  4. obmedzenie spracovania,
  5. prenos údajov inému prevádzkovateľovi
   ako aj zákon:
  6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie kupujúceho - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa).
 2. Za účelom uplatnenia svojich práv by mal kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok.
 3. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že sa jeho údaje spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
 1. Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany kupujúceho je zakázané.
 2. Každá objednávka v obchode predstavuje samostatnú kúpnu zmluvu a vyžaduje si samostatný súhlas s týmito podmienkami. Zmluva sa uzatvára na čas a za účelom splnenia objednávky.
 3. Zmluvy uzatvorené na základe týchto podmienok sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
 4. V prípade možného sporu s kupujúcim, ktorý nie je prioritným kupujúcim, je príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
 5. Ustanovenia týkajúce sa tovaru a kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú na digitálny obsah a zmluvu o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ tieto záležitosti nie sú v obchodných podmienkach upravené osobitne.
 6. Akákoľvek zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, ktorý nie je prioritným kupujúcim, je v rozsahu povolenom zákonom vylúčená.
 7. Záručná zodpovednosť voči Privilegovanému podnikateľovi je vylúčená.